Privacy beleid

Algemeen

Stichting De Groene Vinger te Alphen aan den Rijn, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Stichting De Groene Vinger is als volgt te bereiken:
https://www.groenalphen.com
info@groenalphen.com

Persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting De Groene Vinger verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze faciliteiten of diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Stichting De Groene Vinger verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het registreren van uw aanmelding als vriend of aandeelhouder
  • Het registreren van uw aanmelding als vrijwilliger
  • Het registreren van uw deelname aan door Stichting De Groene Vinger georganiseerde evenementen
  • Het afhandelen van uw betaling
  • Verzenden van eventueel een nieuwsbrief en/of reclamefolder
  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze faciliteiten of diensten uit te kunnen voeren
Wie inzage heeft in uw gegevens

De penningmeester van Stichting De Groene Vinger gebruikt uw gegevens voor de registratie van uw aandeel- of vrienden bijdrage. De beheerder van de wijktuin gebruikt uw gegevens om u te informeren omtrent oogst momenten en andere informatie omtrent de wijktuin..

Geautomatiseerde besluitvorming

Stichting De Groene Vinger neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren

Stichting De Groene Vinger bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van maximaal 2 jaar alle geregistreerde persoonsgegevens.

Delen van persoonsgegevens met derden

Stichting De Groene Vinger verkoopt of deelt uw gegevens niet aan of met derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Stichting De Groene Vinger gebruikt geen technische of functionele cookies of analytische cookies die een inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting De Groene VInger en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@groenalphen.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, kunnen wij u vragen wij een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
Stichting De Groene Vinger wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij uw persoonsgegevens beveiligen

Stichting De Groene Vinger neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons op via info@groenalphen.com